Evaluatierapport van het functioneren van het A-team en het wegsturen van Maikel


Al vrij snel na de Pinksterlanddagen van 2013 ontvingen wij informatie van het oude A-team over het wegsturen van Maikel van het terrein. Wij (Ron en Ellen) hadden onszelf (samen met enkele anderen) bij de evaluatie van de PL 2013 opgegeven voor het A-team van 2014. En hier was al duidelijk geworden dat het wegsturen van Maikel had geleid tot discussie en vragen over de gang van zaken.

Er was ons via Mikkie gevraagd of wij ons hierover wilden buigen, omdat dit naar haar mening niet goed was verlopen. Mikkie had zichzelf teruggetrokken uit het A-team (verder bestaande uit Mark en Josje) ten tijde van het wegsturen van Maikel, omdat zij het functioneren van het team niet wilde belasten met het feit dat zij een kennis van Maikel is. (Ook Mark had zich teruggetrokken om eensluidige reden als Mikkie.) Wij stemden er in toe om de gang van zaken rond het wegsturen van Maikel te evalueren. Dat deden we nadat ook de PL-voorbereidingsgroep hierover via Joost was gepolst en instemde met de evaluatie van het A-team en het wegsturen van Maikel.

Chronologie
Sindsdien hebben we – de ‘onderzoekscommissie’ – verschillende telefonische contacten gehad, e-mail correspondentie gevoerd en zijn we ook in gesprek gegaan met diverse betrokkenen.


• Op 14 juni 2013 vond een eerste gesprek plaats bij Ron thuis, waarbij Ellen en hij aan Maikel gevraagd hebben om zijn kant van het verhaal te vertellen. Maikel was zeer boos over de intimidatie door meerdere mensen die hem ten deel was gevallen. Verscheidene malen werd hij ‘verhoord’ over het uit de lucht halen van de server bij bureau Jansen en Jansen, waarop ook zaken stonden m.b.t. de PL. Het bureau heeft in een mail laten weten Maikels verklaring over de server te onderschrijven. Naast de kwestie van de server werd Maikel verweten problemen te hebben met een ex-vriendin en dat hij haar een gevoel van onveiligheid gaf. Maikel vertrok onder protest. Het wegsturen van de PL blijft hem achtervolgen en hij hoopt dat een onderzoek kan helpen om deze kwestie uit de wereld te helpen.


• Op 26 juni heeft er een vergelijkbaar gesprek plaatsgevonden in Utrecht met Joost namens de PL voorbereidingsgroep. Josje was ook uitgenodigd, maar zag hier zo tegenop dat ze hier niet op inging. Uit het gesprek met Joost is ons duidelijk geworden dat de kwestie met de website duidelijk ondergeschikt was aan het door verschillende vrouwen uitgesproken gevoel van onveiligheid in de nabijheid van Maikel. Dat laatste bleek dus de hoofdreden om er bij Maikel op aan te dringen het PL terrein te verlaten/Maikel weg te sturen. In het gesprek met Joost werd verder duidelijk dat er wellicht nog wel een mogelijkheid zou zijn dat de twee zich onveilig voelende vrouwen het gesprek zouden willen aangaan met Maikel. De onderzoekscommissie bood aan hier een rol in te willen spelen indien gewenst.


• Hierna vond er op 10 en 11 juli e-mail contact plaats tussen tussen Ron en Maikel. Hierbij werd in grote lijnen het gesprek dat met Joost had plaatsgevonden plus de mogelijke vervolgstappen toegelicht.


• Ook hebben we nog een poging gedaan om in gesprek te komen met Josje van het A-team van 2013. Voor Josje was het allemaal nogal beladen geweest en zij had weinig behoefte om hier nog verder tijd en moeite in te steken. Met een van de vrouwen is er nog een telefonisch gesprek geweest, maar dit leverde eigenlijk geen concrete informatie op over hoe Maikel de veiligheid van de betrokkene in gevaar zou hebben gebracht.


• Op 16 oktober reisde de onderzoekscommissie af naar Utrecht om ten huize van Mikkie nog een keer een gesprek te voeren met Maikel. Daarbij is de verzamelde informatie, zoals hiervoor genoemd, met hem doorgenomen. Wij concluderen op basis van de verzamelde informatie dat wij geen zwaarwegende gronden hebben kunnen ontdekken die zouden moeten leiden tot het van het terrein verwijderen van een deelnemer. Dat betekent dus dat het wat ons betreft onterecht was om Maikel weg te sturen.

Conclusies en aanbevelingen
Dit bracht ons tot de volgende conclusies en aanbevelingen:
• Als onderzoekscommissie kregen we een mandaat van het vorige A-team en de PL voorbereidingsgroep om onderzoek te doen. We kunnen echter geen sancties treffen en we hebben ook geen mandaat om zoiets te doen.
• Wat we wel kunnen doen is proberen te leren van het gebeurde en aanbevelingen te formuleren voor het functioneren van het A-team en de rest van de PL.


• Maar eerst moet het duidelijk worden en bekend worden gemaakt dat Maikel, op basis van de ons onder ogen gekomen informatie, ten onrechte van het PL-terrein is weggestuurd. Daar moeten we dus met z’n allen van leren.


• In het algemeen moeten we vaststellen dat we alleen in heel ernstige gevallen er toe kunnen overgaan om iemand van het terrein af te sturen. En daar moeten dus harde bewijzen voor zijn en er moet hoor en wederhoor plaatsvinden.


• Het moet voor iedereen prettig zijn om zich op het terrein te begeven. Wie zich te buiten gaat aan bijvoorbeeld racistisch, seksistisch of crimineel gedrag zal daarop worden aangesproken door een ieder die het gedachtegoed van het terrein onderschrijft. Dat is dus niet alleen een taak van het A-team, noch uitsluitend van het voorbereidingsteam, maar van iedereen die daar is. Het is een collectieve verantwoordelijkheid.


• In de reader en op de website van de komende PL 2014 zal op gepaste wijze terug worden geblikt op het functioneren van het A-team en de voorbereidingsgroep en zal er bekend worden gemaakt dat Maikel op grond van onze bevindingen als ‘onderzoekscommissie’ onterecht van het terrein is gestuurd. Dit houdt dus in dat de aanklachten tegen hem gedaan geen grond hebben om over te gaan tot zo’n ingrijpende maatregel die vergaande gevolgen heeft voor de betreffende persoon, Maikel, in privé -en politieke sfeer.


• Er zal een poging worden gedaan om op basis van deze ervaringen aanbevelingen te doen met als doel het realiseren van een prettige atmosfeer zonder uitsluiting, gebaseerd op vrijheid en verantwoordelijkheid.

Medio november 2013